Loading...
ภาษา PHP และ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์

ภาษา PHP และ ภาษา HTML เป็นภาษาที่ใช้เขียนเว็บไซต์

PHP เป็นภาษาจา พวก scripting language คำ สั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำ สั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น

การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP

การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา PHP

PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่า สคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP

คำสั่ง break และ continue

คำสั่ง break และ continue

คำสั่งในการเขียนโปรแกรมที่สำคัญในการใช้ร่วมกับกลุ่มคำสั่งประเภทการวนลูปทั้งหลาย เป็นคำสั่งที่ใช้หยุดลูป ทันทีหรือใช้ให้มันวิ่งกลับไปที่ต้นลูปใหม่ก็ได้ครับ คำสั่งที่ว่านั้นคือ break และ continue 

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับ ความต้องการของผู้ใช้ เช่นทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษา php ภาษา aps.net หรือภาษาเจเอสพี เป็นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร์ป เป็นต้น โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ท (Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด

error: Content is protected !!